DP∆|INTL

MTV|AKWRA

lifeofablkkkhippiii:

A new single by AKWRA. #Matata showcases AKWRA at his finest.

AKWRA MY CITY FEAT. GORDO

AKWRA

ALL OUR LADIES #TIKISA FOR OUR CITY!